Laughing Zone

Laughing Zone

Laughing Zone

તમે ભૂતમાં માનો છો?

મારો એક મિત્ર કહેતો કે લગ્ન પછી એનો ભૂત, પિશાચ, ચુડેલ વગેરેનો ડર જતો રહ્યો છે. જોકે, પછી તો એના છૂટાછેડા થઇ ગયા અને હાલ એ ક્યાં છે ...
Read more 0
Entertainment Laughing Zone

વર ઘોડો અને વહુ જોકી

‘બધિર’ અમદાવાદી ના રીને મુક્ત વિહરતા પતંગિયા જેવી ગણવામાં આવતી હોય તો પુરુષ એ ઊંચે આકાશમાં ઊડતા પતંગ જેવો ગણાય જેની દોર જીવનના અલગ-અલગ તબક્કે સ્ત્રી પાસે જ ...
Read more Comments Off on વર ઘોડો અને વહુ જોકી
Entertainment Laughing Zone

બેસણા આજકલ

‘બધિર’ અમદાવાદી જેમ લોકસેવકો દ્વારા થતી અમુક જાહેરાતો પ્રથમ વિધાનસભા કે સંસદ ભવનમાં ધારાસભ્યો કે સંસદસભ્યો સમક્ષ થતી હોય છે પછી એની માહિતી અખબારો દ્વારા આમ જનતા સુધી ...
Read more Comments Off on બેસણા આજકલ