Poems & Gazals

Poems & Gazals

Poems & Gazals

મહિલા વિશેષ મુશાયરો

આજથી… લડું, પડું, રડું છતાંય કરગરું ન આજથી મજા ન લઇ શકું એ ખેલ આદરું ન આજથી. વિચારભેદ હો છતાં સબંધ સાચવી શકું પરંતુ યાદ રાખ, જાત પાથરું ...
Read more 0
કવિતા-ગઝલ
Poems & Gazals

કવિતા-ગઝલ

આવશે બે પછી ત્રણ આવશે, લોભ હર ક્ષણ આવશે. ફૂલ કેરી વાટમાં, કંટકો પણ આવશે. મોતની બારાતમાં, કેટલાં જણ આવશે? ઠોકરો ખાધાં પછી, સાન સમજણ આવશે. શબ્દ કેરાં ...
Read more 0